mobitec.eu
Home Products References Contact
 

POLAND

 

SALES REFERENCE LIST

Name of the bus operation company:

 

MZK Bia³ogard
PKM Czechowice
MZK Czêstochowa
A.L.P. Elbl¹g
ZKM Gdañsk
ZKM Gdañsk
PKS Gdañsk
MZK Grudzi¹dz
Meteor Jaworzno
PKM Jaworzno
Gryf Kartuzy
KLA Kalisz
MZK Kielce
MZK Konin
MPK Kraków
LKK Lublin
IDEA Lublin
PKSiS O?wiêcim
MPK Poznañ
MPK Poznañ
MPK Radom
ZTE Radom
ITS Radom
Ornowski Travel
MPK Siedlce
MPK S³upsk
Wira¿ Bus
MPK ?widnica
ZKM Tczew
TLT Tychy
ZKM Wa³cz
LGS
PPL Warszawa
Rapid Bus Warszawa
Polski Ekspres
MZK Wejherowo
MPK Wroc³aw

 

 

 

 

City/State:

 

Bia³ogard
Czechowice
Czêstochowa
Elbl¹g
Gdañsk
Gdañsk
Gdañsk
Grudzi¹dz
Jaworzno
Jaworzno
Kartuzy
Kalisz
Kielce
Konin
Kraków
Lublin
Lublin
O?wiêcim
Poznañ
Poznañ
Radom
Radom
Radom
Rumia
Siedlce
S³upsk
Swarzêdz
?widnica
Tczew
Tychy
Wa³cz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wejherowo
Wroc³aw

An LTG Company
Please click on the logo for more information